ANNONSE

Om Politilogg.no

Politilogg.no er en redaksjonell tjeneste som systematiserer og videreformidler offentlig informasjon fra Politiet, slik at presse og publikum kan få lett tilgjengelige oppdateringer, gjerne tilpasset sitt nærområde.

Politilogg.no søker å gjøre informasjon fra politiet lettere tilgjengelig for publikum. Lett tilgjengelig informasjon er en viktig ingrediens for demokratiet, og Politilogg.no vil gjøre sitt for å utføre dette samfunnsoppdraget.

Det vises til følgende avsnitt i politiinstruksens paragraf 5.5:

       Med de begrensninger som følger av lov, og så langt det ellers finnes mulig og tjenestemessig forsvarlig, skal politiet på forespørsel gi almenheten og massemedia opplysninger om etaten og dens arbeid. For øvrig påligger det politiet å gi slik informasjon av eget initiativ når dette finnes påkrevet eller hensiktsmessig, og ressursene og arbeidssituasjonen ellers tillater det. Denne opplysningsvirksomhet skal ha et forebyggende siktemål, og dessuten være et bidrag til å fremme forståelse for politiets oppgaver og styrke tilliten mellom politi og publikum.

Det er Politilogg.no’s oppfatning at politiet til dels svikter i sitt informasjonsarbeid sett i sammenheng med en moderne tidsalder. Politilogg.no etterstreber derfor å tilgjengeliggjøre offentlig informasjon fra politiet.

Det er Politilogg.no’s oppfatning at mest mulig og mest mulig relevant informasjon fra politiet skal nå ut til så stort som mulig publikum så raskt som mulig.

I hovedsak bruker politiet sitt eget nettsted og Twitter som kanaler. Begge kanalene har sine begrensninger; for eksempel ligger det nedfelt i Twitters retningeslinjer at tvitring ikke kan postes til Facebook. Dermed utelukkes store deler av den norske befolkningen, da Facebook har langt større utbredelse enn Twitter hos den jevne befolkningen.

En del politidistrikter publiserer politilogger via politiets eget nettsted Politi.no. Disse loggene systematiseres på Politiloggen.no og videreformidles til Facebook og Twitter. En del av distriktene har ikke politilogg, men tvitrer fra operasjonssentralene. Her vil Politiloggen.no forsøke å videreformidle til Facebook, dog er det ikke mulig akkurat nå da Twitter sperrer for dette.

For å sy det hele sammen benyttes en rekke forskjellige kilder og en del forskjellige programvareløsninger. Det vil derfor være forsinkelser mellom de forskjellige plattformene.

Politilogg.no er en uavhengig, redaksjonell tjeneste fra Kosmos medier. Politilogg.no ikke er tilknyttet Politiet eller noe annet embetsverk.

Nettstedet er designet, tilrettelagt og driftet av Robin Lund .no for Kosmos medier.

Det er ikke tillatt å publisere fra Politilogg.no uten at det foreligger avtale for dette.